seminarie

Actualia ruimtelijke ordening en stedenbouw: het nieuwe decreet Gemeentewegen | het nieuwe Onteigeningsdecreet | woonreservegebieden | ruimtelijk transformatiebeleid en meergezinswoningen

19 september 2019 @ 09:00 - 18:00

Hasselt

Inschrijven Print sessie

Programma

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u00
Het nieuwe Decreet Gemeentewegen: een waardige vervanger voor de Buurtwegenwet?

Mr. Jan Van Eynde (advocaat, GD&A-advocaten)

Op 1 september 2019 zal het nieuwe Decreet houdende de Gemeentewegen in werking treden. Hiermee wordt na meer dan 178 jaar een vervanger geïntroduceerd voor de verouderde Buurtwegenwet. Het doel bestaat er onder meer in om de bestaande regelgeving omtrent de gemeentewegen te harmoniseren, alsook de discrepantie tussen de buurtwegen en de ‘gewone’ gemeentelijke wegen weg te werken. Voortaan zal nog slechts één statuut en één administratieve procedure gelden voor de vaststelling, wijziging of opheffing van gemeentewegen. Tot slot hoopt men tevens de vele juridische discussies over het uitdoven van een buurtweg door verjaring weg te nemen, door een principiële onverjaarbaarheid van gemeentewegen in te stellen. Gezien dit decreet voortaan de houvast zal vormen voor de opmaak van rooilijnplannen en grafische plannen voor de opheffing van gemeentewegen, alsook een bijzondere afpalingsprocedure wordt ingevoerd, vormt dit een niet te missen materie voor de landmeter-expert.

11u00
De rol van de landmeter-expert na het nieuwe Onteigeningsdecreet. Een analyse

Mr. Jonas De Wit (advocaat, GD&A-advocaten)

Sinds 1 januari 2018 trad het nieuwe Vlaamse Onteigeningsdecreet in werking. Naast de invoering van één uniforme administratieve en gerechtelijke onteigeningsprocedure, werden ook duidelijke voorschriften ingevoerd waaraan een onteigeningsplan moet voldoen. Tevens werden nieuwe instrumenten ingevoerd zoals een projectnota met projectplan dat verplicht aan een onteigeningsbesluit moet worden gevoegd. Ook de vergoedingsprincipes werden decretaal verankerd waardoor de opmaak van een schattingsverslag binnen de context van een onteigening een andere benadering zal vereisen dan de opmaak van eenzelfde verslag voor een eenvoudige aankoop/verkoop. Meer dan één jaar na de invoering hiervan wordt stilgestaan bij de omzetting in de praktijk van dit nieuwe decreet.

13u00
Lunch

14u00
Ontwikkelingsmogelijkheden binnen woonreservegebieden

Mr. Eva De Witte (advocaat, LDR Advocaten)

De term ‘woonreservegebieden’ is een verzamelterm, gebruikt voor meerdere soorten gebieden die woonaanbod vormen naast het ‘gewone’ woongebied. Het gaat om de woonuitbreidingsgebieden en specifieke reservegebieden aangeduid met bijzondere (aanvullende) gewestplanvoorschriften. In de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) wordt bepaald op welke manier ‘woonuitbreidingsgebieden’ ontwikkeld kunnen worden. Gekoppeld aan het principe van de ‘betonstop’ werkt de Vlaamse overheid aan een wetgevend initiatief om de verdere aansnijding van deze gebieden aan banden te leggen. Hoog tijd dus voor een overzicht van de bestaande mogelijkheden aan de hand van praktijkvoorbeelden en rechtspraak met een blik op de toekomst.

16u00
Een ruimtelijk transformatiebeleid met bijzondere aandacht voor meergezinswoningen

Mr. Tom Swerts (advocaat-vennoot, GD&A-advocaten)

Waar en op welke wijze het ruimtelijk rendement verhogen? Deze vragen vormen de laatste jaren een’ hot item’ in de ruimtelijke ordening. De krachtlijnen van het ruimtelijk beleidsplan zijn inmiddels duidelijk. Toch wordt het middel inzake ruimtelijk rendement te pas en te onpas ingeroepen. Eens te meer om meergezinswoningen vergund te krijgen. Het oprichten van meergezinswoningen vormt een trend die zich blijft voortzetten, zowel in steden, dorpskernen als in landelijke gebieden. De regelgeving errond wordt daarenboven alleen maar complexer. Overheden en practici zijn vandaag de dag niet alleen zoekende naar handvaten voor de beoordeling van zulke vergunningsaanvragen. Ze zoeken tevens naar instrumenten om een beleid inzake ruimtelijk rendement te ontplooien in afwachting van het lang verwachte Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en de flankerende decreten. Hoog tijd dus om de relevante regelgeving aan de hand van de dagelijkse juridische realiteit te duiden en ‘good practices’ te belichten.

18u00
Einde van de opleiding

Prijs

  • Prijs: € 300 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

Inschrijven voor een opleiding die NOG NIET WERD ERKEND/GEACCREDITEERD? Schrijf in ‘onder voorbehoud’: (1) Noteer in het opmerkingenveld “Inschrijving onder voorbehoud van erkenning/accreditatie” | (2) Van zodra wij bericht ontvangen van de erkenningscommissie, brengen wij u IN ELK GEVAL persoonlijk op de hoogte | (3) Als de opleiding NIET wordt erkend/geaccrediteerd, heeft u de mogelijkheid om uw inschrijving kosteloos te annuleren | (4) Als de opleiding WEL wordt erkend/geaccrediteerd (wat bijna altijd het geval is), blijft uw inschrijving behouden

Instituut voor Bedrijfsjuristen (IBJ): erkend voor 8 punten permanente vorming.

OVB: Persoonlijk aan te vragen door de deelnemer

Landmeters-experten: Confocus is een door de Federale Raad van landmeters-experten erkende organisator. Deze opleiding is erkend voor 4 uur in het kader van de permanente vorming voor de landmeters-experten (volgens art. 9 Reglement permanente vorming) of voor het aantal BIV-uren, mits erkenning van deze opleiding door het BIV (volgens art. 3 Reglement permanente vorming)

Nationale Kamer van Notarissen: erkend voor 8 uur permanente vorming.

BIV: erkend voor 8 uur permanente vorming.

Orde van Architecten: erkenning in aanvraag.

LOCATIE

Hogeschool PXL-Congress

Elfde-Liniestraat 23a - Gebouw D (1e verdieping)
3500 Hasselt

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers