Nieuw wetboek vennootschappen gaat heel wat zorginstellingen aan

2 januari 2018

Minister van Justitie Koen Geens is initiatiefnemer van een nieuw wetboek vennootschappen waarin ook het verenigingsrecht zal worden geïntegreerd. Het voorontwerp van wet kreeg reeds een advies van de Raad van State. Het is nu wachten op het eigenlijke wetsontwerp. Benieuwd naar wat dit voor zorginstellingen met een vzw-statuut met zich kan meebrengen?

© Interview in ActualCare met onze spreker Heidi Diet, bedrijfsjurist bij het OLV Ziekenhuis in Aalst.

Er zijn heel wat vzw’s in de zorgsector. Zullen deze allemaal hun statuten moeten aanpassen?

Heidi Diet: “Er zijn grosso modo zo’n 122.000 actieve vzw’s in België, waarvan inderdaad een groot aantal in de zorgsector. Denk maar aan de woonzorgcentra, de kinderdagverblijven, de algemene en psychiatrische ziekenhuizen, de revalidatiecentra… De aankomende nieuwe wetgeving gaat bijgevolg heel wat zorginstellingen aan. Alle bestaande vzw’s zullen hun statuten in overeenstemming moeten brengen met de nieuwe wetgeving maar er zal in een overgangsrecht van 10 jaar worden voorzien. Eenmaal de nieuwe wetgeving in werking is getreden zal beetje bij beetje de statuten aanpassen echter niet mogelijk zijn. Het is meteen de volledige statuten in overeenstemming brengen met de nieuwe wetgeving dan wel tijdelijk verder werken binnen het kader van de bestaande statuten met misschien een beperktere bewegingsvrijheid. Sommige dwingende wetsbepalingen zullen wel onmiddellijk van toepassing zijn, zoals de identificatie van de vzw in het rechtsverkeer. Wie de vzw vertegenwoordigt of verbindt zal steeds moeten vermelden in welke hoedanigheid hij of zij optreedt.”

Zijn er nog andere opvallende nieuwigheden waar zorginstellingen rekening mee kunnen houden?

Heidi Diet: “Naast de reeds vermelde zaken denk ik aan de werking van de raad van bestuur. De benoeming van bestuurders is een voorbehouden bevoegdheid van de algemene vergadering. Dit principe wijzigt niet. Een bestuurder kan voor onbepaalde duur dan wel bepaalde duur benoemd worden. Als het mandaat van een bestuurder voor het voorziene einde openvalt, zullen de overblijvende bestuursleden in het toekomstig recht een nieuwe bestuurder kunnen coöpteren. Het mandaat van deze gecoöpteerde bestuurder dient bevestigd te worden op de eerstvolgende algemene vergadering, waarna de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger beëindigt. Nieuw is ook dat bestuurders voortaan voor alle zaken betreffende de uitvoering van hun mandaat de woonstkeuze kunnen doen op de zetel van de vzw, op deze wijze kunnen zij hun privégegevens desgewenst beter afschermen.”

 

Meer weten?

Onze experten vertellen u er alles over op de opleiding ‘Wordt de VZW echt een onderneming: krachtlijnen van de aangekondigde hervorming en aandachtspunten voor de zorgsector‘.

DEEL1
Mevr. Heidi Diet (Bedrijfsjurist Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis vzw Aalst) &  Mr. Dirk Van Gerven (partner NautaDutilh) gaan dieper in op de krachtlijnen van de hervorming en praktische aandachtpunten bij de uitwerking of aanpassing van de statuten.

DEEL2
Daarna houden Dhr. Ludo Splingaer (Algemeen Directeur, Revalidatiecentrum RevArte) &  Mr. Ken Lioen (advocaat, Nautadutilh) een uiteenzetting over onder andere: belastingen, boekhouding, patiëntenkeuze, medisch aanbod…

Datum:
24 april 2018

Locatie:
Antwerpen

“De wetgever houdt ook rekening met de huidige meeste gebruikte moderne vormen van communicatie. Bestuurders en leden van de vereniging kunnen via een door hen opgegeven mailadres geldig worden aangeschreven. In aansluiting hiermee wordt ook de schriftelijke besluitvorming voor uitzonderlijke gevallen voortaan wettelijk geregeld. Deze schriftelijke besluitvorming vereist echter wel unanieme besluitvorming, statuten zullen dit niet (meer) anders kunnen regelen. De schriftelijk genomen beslissingen moeten steeds geagendeerd worden voor de eerstvolgende vergadering en vervolgens worden bekrachtigd en gemotiveerd.”

Minister De Block wil dat ziekenhuizen samenwerken binnen locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken. Zal deze wetgeving hierop een effect hebben?

Heidi Diet: “Minister De Block laat de ziekenhuizen in de preliminaire teksten veel vrijheid in hoe ze zich kunnen of willen organiseren binnen een netwerk. Het netwerk moet rechtspersoonlijkheid hebben, maar in de keuze van de rechtsvorm is het netwerk vrij. Het is nog onduidelijk of Vlaanderen bijkomende erkenningsvereisten zal opleggen aan het virtuele ziekenhuis op niveau van het netwerk.”

Het is nog onduidelijk of Vlaanderen bijkomende erkenningsvereisten zal opleggen aan het virtuele ziekenhuis op niveau van het netwerk.

Is de vzw dan de meest aangewezen vorm voor die ziekenhuisnetwerken?

Heidi Diet: “Het is zeker een mogelijkheid. Of het de meest aangewezen rechtsvorm is voor een locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk, daarvoor moeten we de definitieve wetteksten afwachten. Een locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk zou reeds gevormd kunnen worden met twee erkende algemene ziekenhuizen. In het hervormingsvoorstel voor het verenigingsrecht blijft het minimum aantal leden drie. De vereiste dat een raad van bestuur uit minder leden moet bestaan dan de algemene vergadering wordt echter opgeheven. De algemene vergadering en een raad van bestuur zullen bijgevolg uit dezelfde leden kunnen bestaan.”

“Een aandachtspunt is nog steeds het absoluut verbod van uitkeringen aan leden. In een netwerk zullen ziekenhuizen lateraliseren wil men het bestaande aanbod rationaliseren. Bovendien zijn de apotheek en het laboratorium belangrijke diensten voor een ziekenhuis en meestal de eerste domeinen waaraan gedacht wordt om schaalvergroting te creëren. Uiteraard zullen vergoedingen betaald kunnen worden aan de individuele ziekenhuisleden van het netwerk, maar daar moeten prestaties tegenover staan die beantwoorden aan de marktwaarde en stroken met de werkelijkheid. Winst uit het netwerk laten terugvloeien naar individuele leden, zelfs al zijn het vzw’s met een gelijklopend belangeloos doel, is in de nieuwe voorliggende wetsontwerpen nog niet uitgewerkt en dat is mijns inziens een belangrijke beperking.”

We zien een stijging in het aantal ziekenhuizen dat een gedelegeerd bestuurder benoemt. Is hier een verklaring voor en zal de nieuwe wetgeving wijzigingen doorvoeren inzake dagelijks bestuur van een vzw?

Heidi Diet: “De verklaring hiervoor is dat een handtekening- en beslissingsmatrix, vaak opgenomen in het Hospital Governance Charter, niet tegenstelbaar is aan derden. Om tegenstelbaar aan derden te zijn, dient een delegatie gepubliceerd te worden in het Belgisch Staatsblad. Dit is bijvoorbeeld van belang bij de opstart van een procedure voor de Raad van State, het indienen van erkenningsaanvragen bij de bevoegde administratie of in het kader van de overheidsopdrachtenreglementering. Om dit te verhelpen, verduidelijken raden van bestuur dat de functie van algemeen directeur in het kader van de gecoördineerde ziekenhuiswet ook neerkomt op de wettelijke functie persoon belast met dagelijks bestuur. Let wel, wanneer de dagelijks bestuurder een rechtspersoon is, moet hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger benoemen en kan deze vaste vertegenwoordiger niet meer in eigen naam zetelen of een andere persoon van hetzelfde bestuursorgaan vertegenwoordigen.”

Confocusexpert

Heidi Diet

Bedrijfsjurist bij het OLV Ziekenhuis in Aalst