Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden CONFOCUS BV 

  1. Bij ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging, factuur en routeplan toe. 
  2. Het bedrag van onze facturen is contant en aan ons adres betaalbaar, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. 
  3. Annulatie van uw deelname kan schriftelijk tot 14 dagen voor aanvang van het seminarie. Uiteraard verwelkomen wij graag een collega in uw plaats! Bij laattijdige annulatie zien we ons, ongeacht de reden van uw annulatie, verplicht het volledige bedrag aan te rekenen.
  4. CONFOCUS BV kan, in geval van overmacht, het seminarie annuleren (inbegrepen de gevallen waarin er te weinig inschrijvingen zijn, of de docent(en) niet beschikbaar zijn/is). Enkel het betaalde inschrijvingsgeld wordt u alsdan terugbetaald.
  5. Klachten over onze diensten of facturen dienen schriftelijk binnen de 10 kalenderdagen ingediend te worden. Na deze termijn worden ze niet meer aanvaard.
  6. In geval van laattijdige betaling brengt elke vervallen en onbetaalde som van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interesten op aan een intrestvoet van 1% per aangevatte maand. De bedragen die nog verschuldigd zijn, zullen vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding van 10%.
  7. Uw adresgegevens worden, tenzij schriftelijk bezwaar, in onze bestanden opgenomen en door CONFOCUS BV verwerkt voor het klantenbeheer en voor direct marketing doeleinden. U heeft het recht op raadpleging van uw eigen gegevens, op verbetering ervan en een recht van verzet op hun verwerking of communicatie met oog op direct marketing. 
  8. CONFOCUS BV is niet aansprakelijk voor het optreden, de uitlatingen of het niet verschijnen van de docent(en). 
  9. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd.