Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden CONFOCUS BV

1. Diensten aangeboden door CONFOCUS

1.1. De diensten aangeboden door CONFOCUS, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Hellebeemden 9 B, KBO-nummer 0893.216.481 en RPR Hasselt (“CONFOCUS”) bestaan uit het organiseren van seminaries, studiedagen, trainingen (vaardigheden bijbrengen), coaching en andere vormen van opleiding, zowel online (live en on-demand) als fysiek (“de Diensten”). De klanten van CONFOCUS (“de Klanten”) kunnen zich inschrijven voor voormelde opleidingen via de elektronische inschrijvingspagina beschikbaar op de website van CONFOCUS (“de Elektronische Inschrijvingspagina”). De online opleidingen worden gestreamd op het E-learning platform van CONFOCUS op https://confocus.clevercast.com/accounts/login/?next=/cert/browse (“E-Learning”) en het platform ZOOM.

2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1.  Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle Diensten aangeboden door CONFOCUS aan de Klanten, m.i.v. iedere aanbieding, inschrijving, opdrachtbevestiging, bestelbon of overeenkomst in verband hiermee. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, zijn geen andere (algemene) voorwaarden, in het bijzonder die van de Klanten, van toepassing op de Diensten. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst.
2.2.  OphetogenblikvandeinschrijvingopdeElektronischeInschrijvingspaginawordendezealgemene voorwaarden ter attentie gebracht van de Klant, die zijn of haar uitdrukkelijk akkoord hiermee kan aangeven door het aanvinken van de voorziene opt-in check box. Alvorens een inschrijving te kunnen voltooien dient de Klant deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk te hebben aanvaard, na hiervan kennis te hebben kunnen nemen.

3. Strijdigheid met dwingend recht

3.1. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met dwingend recht. In dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

4. Prijzen en offertes – Aanvaarding van de inschrijving

4.1.  Alle prijzen, offertes en contractvoorstellen van CONFOCUS zijn louter informatief en niet bindend voor CONFOCUS zolang geen wilsovereenstemming is bereikt en/of de inschrijving door de Klant niet is voltooid op de Elektronische Inschrijvingspagina. CONFOCUS behoudt zich het recht voor om de prijzen tot dat ogenblik en op elk moment te kunnen wijzigen, zonder voorafgaand bericht.
4.2.  Elke door de Klant gedane inschrijving of bestelling m.b.t. de Diensten verbindt deze laatste in termen van deze algemene voorwaarden (m.i.v. de gebruiksvoorwaarden onder artikels 14, 15 en 16), doch verbindt CONFOCUS slechts na aanvaarding van de inschrijving. De aanvaarding van de inschrijving gebeurt via e-mail en uiterlijk binnen de 48 uur na de inschrijving op de Elektronische Inschrijvingspagina.

5. Beschrijving, data en uren van de Diensten

5.1. Een beschrijving van de te leveren Diensten, de data, uren en locatie hiervan zijn opgenomen op de website van CONFOCUS. De verplichting van CONFOCUS om de Diensten te leveren conform deze beschrijving en op de data, uren en locatie zoals vermeld, is een middelenverbintenis. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, zal een wijziging van de locatie, data, uren en/of inhoud, m.i.v. vertraging of uitstel van de Diensten, geen aanleiding geven tot enige boete of schadevergoeding in hoofde van CONFOCUS. In geval van voormelde wijzigingen, zal CONFOCUS de Klanten binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen.

6. Facturatie en betaling

6.1. CONFOCUS zal de facturen m.b.t. de Diensten binnen de veertien (14) dagen na de bevestiging van de inschrijving opstellen en daarna elektronisch, per email, overmaken aan de Klanten (“de Facturen”). Indien voormelde Facturen bepaalde referenties dienen te bevatten, al dan niet voor interne doeleinden van de Klant, zal de Klant de nodige informatie hiervoor uiterlijk binnen de veertien (14) dagen na de inschrijving aan CONFOCUS bezorgen. CONFOCUS zal een nieuwe
Factuur en/of creditnota opstellen met vermelding van deze referenties, indien deze bezorgd worden binnen voormelde termijn van 14 dagen. Referenties doorgegeven na voormelde termijn van 14 dagen, geven de klant geen recht op een nieuwe Factuur en/of creditnota vanwege CONFOCUS. In dat geval zal het ontbreken van voormelde referenties op de Factuur geen reden zijn tot protest in de zin van artikel 6.8.

6.2.  De Diensten worden aangerekend en gefactureerd aan de prijzen zoals vermeld op de website en/of de offerte. Tenzij uitdrukkelijk anders werd meegedeeld, zijn de door CONFOCUS vermelde prijzen inclusief catering en documentatie, doch exclusief BTW, die integraal ten laste van de Klant is, zoals ook elke taks of belasting betaalbaar of te betalen op de prijzen van CONFOCUS.
6.3.  Behoudens afwijkende bepaling in de overeenkomst of op de Factuur, zijn de Facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van CONFOCUS uiterlijk veertien (14) dagen na de factuurdatum in de valuta opgegeven in de Facturen. De Factuur dient netto te worden betaald. Bank- en andere kosten zijn ten laste van de Klant. Schuldvergelijking door de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6.4.  In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een Factuur op de vervaldag, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintrest verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag aan de bijzondere wettelijke rentevoet overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, met ingang vanaf de dag volgend op de vervaldag tot en met de dag waarop de Klant de Factuur volledig heeft voldaan, ongeacht of er al dan niet een gerechtelijke procedure wordt ingesteld. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitair bedrag van 10% van het onbetaalde factuurbedrag verschuldigd, met een minimum van 40,00 EUR, ter compensatie van bijkomende administratieve kosten, onverminderd het recht van CONFOCUS om bijkomende schadevergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Betalingen aan tussenpersonen worden als niet-bestaand beschouwd.
6.5.  Bij niet-betaling van een Factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.
6.6.  Behoudens de toepassing van andersluidende dwingende wettelijke bepalingen, zijn alle buitengerechtelijke (bv. incassokosten) en gerechtelijke kosten (dagvaardingskosten en erelonen) die CONFOCUS dient te maken teneinde de Klant te dwingen om zijn verbintenissen (tijdig) na te komen, voor rekening van de Klant.
6.7.  Elke betaling wordt geacht een betaling van eventueel verschuldigde rente en/of kosten te zijn en vervolgens een betaling van de oudste nog openstaande Factuur, ongeacht of bij de betaling al dan niet uitdrukkelijk anders is vermeld.
6.8.  De Facturen dienen schriftelijk te worden geprotesteerd binnen de tien (10) kalenderdagen na ontvangst van de Factuur. Ieder protest over kwaliteit of uitvoering, geuit na gemelde datum, wordt als niet-ontvankelijk beschouwd.
6.9.  Indien CONFOCUS op enig moment aanwijzingen zou hebben dat de kredietwaardigheid van de Klant in het gedrang is, n.a.v. daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Klant, bij niet- of laattijdige betaling van één of meerdere Facturen en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt CONFOCUS zich uitdrukkelijk het recht voor om een voorafgaande betaling te eisen voor toekomstige, nog te leveren Diensten, dan wel (andere) zekerheden te vragen. Indien de Klant weigert om op het verzoek van CONFOCUS in te gaan, behoudt CONFOCUS zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding te ontbinden. In voorkomend geval is de Klant een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de totale openstaande bedragen verschuldigd.

7. Geen toegang tot E-Learning bij herhaalde wanbetaling

7.1. Onverminderd de bepalingen van artikel 6, is CONFOCUS van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, gerechtigd de toegang van de Klant tot E-Learning te weigeren, bij laattijdige of niet-betaling van 2 (twee) of meer Facturen. De toegang tot E-Learning zal hersteld worden van zodra het volledige bedrag van de openstaande en/of opeisbaar geworden Facturen conform art. 6.5, betaald is aan CONFOCUS. In geval van geweigerde toegang in toepassing van onderhavig artikel is CONFOCUS niet gehouden tot betaling van schadevergoeding van eender welke aard, noch tot compensatie of terugbetaling n.a.v. niet gevolgde opleidingen en/of niet geleverde Diensten.

8. Vervanging van de Klant

8.1. Klanten hebben het recht om zich te laten vervangen door een collega tijdens een opleiding. In dat geval dienen de Klanten CONFOCUS schriftelijk, per email, op de hoogte te brengen van deze vervanging. Dergelijke vervanging doet geen afbreuk aan de betalingsverplichtingen, opgenomen
onder artikel 6, van de Klant, die t.a.v. CONFOCUS rechtstreeks en volledig verantwoordelijk blijft. Het bijhorende aanwezigheidsattest zal conform art. 12.1. aldus uitgereikt worden aan de persoon die effectief de opleiding gevolgd heeft.

9. Wijziging of annulering door de Klant

9.1.  De Klant kan zijn deelname aan een opleiding kosteloos annuleren of opteren voor een deelname aan een andere sessie van dezelfde opleiding, tot twee weken voor de opleiding in kwestie. Elke annulering of wijziging van sessie dient schriftelijk, per email, te geschieden.
9.2.  Bij wijziging van sessie door de Klant blijft de Klant gehouden de volledige prijs, conform de Factuur, aan CONFOCUS te betalen.
9.3.  Bij tijdige annulering door de Klant zal CONFOCUS (i) een creditnota opmaken, indien de respectievelijke Factuur nog niet werd voldaan zonder dat de uiterste datum voor betaling daarvan is overschreven of (ii) het volledige bedrag van de Factuur toekennen als tegoed voor een andere opleiding, naar gelang van toepassing. Bij laattijdige annulering is de Klant gehouden de volledige prijs van de opleiding te voldoen aan CONFOCUS, onverminderd het recht van CONFOCUS om vergoeding van eventueel hogere werkelijk geleden schade te vorderen.

10. Wijziging of annulering door CONFOCUS

10.1. Bij gebrek aan voldoende inschrijvingen voor de desbetreffende opleiding en/of het niet beschikbaar zijn van de docenten aangekondigd op de website en/of offerte (“de Docenten”), behoudt CONFOCUS zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de opleiding te annuleren dan wel te wijzigen.

10.2. In geval van wijziging door CONFOCUS, zal CONFOCUS in een vervangingsdocent voorzien of, naar eigen keuze, de betreffende opleiding verplaatsen naar een andere datum en/of tijdstip.

10.3. In geval van annulering door CONFOCUS, zal CONFOCUS (i) een creditnota opmaken of (ii) reeds betaalde bedragen aan de Klant terugbetalen, zonder interest of enige andere vorm van schadevergoeding en binnen de zeven (7) dagen na de schriftelijke vraag van de Klant hiertoe.

11. Overmacht

11.1. In geval van overmacht zal CONFOCUS niet gehouden zijn de Diensten te leveren en/of de opleidingen te organiseren. Als “overmacht” zal in deze algemene voorwaarden worden beschouwd: brand, overstroming en/of enige andere natuurramp, terrorisme, overheidssancties, beslag, staking of eender welke andere gebeurtenis buiten de wil en/of controle van CONFOCUS alsook eender welke andere gebeurtenis die een algemene impact heeft op de volksgezondheid en/of nationale economie, zoals een lockout of lockdown, een pandemie of epidemie alsook overmacht in hoofde van de Docenten. In dat geval zal CONFOCUS het mogelijke en redelijke doen om de opleiding te verplaatsen naar een andere datum. Indien het verplaatsen van de opleidingen onmogelijk en/of nutteloos is, zal CONFOCUS eventueel door de Klant betaalde Facturen op vraag van de Klant terugbetalen, zonder interest of enige andere vorm van schadevergoeding, binnen de zeven (7) dagen na de schriftelijke vraag van de Klant hiertoe.

12. Aanwezigheidsattest

12.1. CONFOCUS zal een aanwezigheidsattest uitreiken op naam van de Klanten die hebben deelgenomen aan de opleidingen. CONFOCUS heeft het recht om het aanwezigheidsattest betreffende enige opleiding niet uit te reiken aan de Klant tot op het moment dat de volledige betaling van de desbetreffende Factuur, m.i.v. eventuele interesten en/of schadevergoeding, heeft plaatsgevonden. Het aanwezigheidsattest zal enkel worden uitgereikt indien voldaan werd aan de aanwezigheidsvoorwaarden opgelegd door CONFOCUS (aanwezigheid van minstens 80%) en/of opgelegd door de beroepsinstanties.

13. Klachten

13.1. De KIant dient klachten met betrekking tot de Diensten onverwijld en uiterlijk binnen drie (3) kalenderdagen na de datum van de betreffende opleiding schriftelijk, per email, aan CONFOCUS te melden. Na het verstrijken van deze termijn worden alle gegeven opleidingen en/of geleverde Diensten verondersteld te zijn aanvaard en ter degen te zijn geleverd, zodat eender welke latere klacht en/of protest als niet-ontvankelijk worden beschouwd.

14. Gebruik van deze website en E-Learning

14.1. De Klanten zullen deze website en E-Learning enkel en alleen gebruiken in het kader en voor de levering van de Diensten, in het bijzonder dan om zich te kunnen inschrijven voor de door CONFOCUS aangeboden opleidingen en deze te kunnen volgen.

14.2. Het is de Klanten verboden deze website en/of E-Learning voor eender welke andere doeleinden dan de Diensten te gebruiken. De klanten zijn in het bijzonder gehouden: – de website en/of E-Learning te gebruiken als een goede huisvader en,
– de website en/of E-Learning niet te gebruiken voor: het verzenden van spam, het stellen van eender welke onwettige handeling, waaronder in ieder geval begrepen worden de activiteiten die
kinderen uitbuiten, schade toebrengen of dreigen schade toe te brengen, het weergeven of delen van ongepaste Inhoud of andere materialen (zoals bloot, bestialiteit, pornografie, aanstootgevend taalgebruik, extreem geweld of criminele activiteiten), het verdelen, weergeven en/of opslaan van inhoud, materiaal of gegevens die in strijd zijn met de openbare orde, het voorwerp en de doeleinden van deze voorwaarden, alsook de hierin gemaakte afspraken.

– zich te onthouden van het rechtstreeks of onrechtstreeks via een derde toebrengen van schade

aan CONFOCUS, deze website en/of E-Learning.

15. Deze website en E-Learning – Intellectuele eigendoms- en andere rechten van CONFOCUS

15.1. Alle (eigendoms- en andere) rechten m.b.t. deze website, de inhoud ervan alsook de op deze website gebruikte merken, logo’s, benamingen en handels- en domeinnamen (“het Materiaal van CONFOCUS”) behoren toe aan CONFOCUS.

15.2. Het is de Klanten en de websitegebruikers verboden het Materiaal van CONFOCUS op te slaan, te reproduceren, wijzigen, openbaar te maken, distribueren, verzenden, verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te claimen en/of te verlenen aan derden, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van CONFOCUS.

16. Inhoud en materiaal van de opleidingen – Intellectuele eigendoms- en andere (eigendoms)rechten van de Docenten

16.1. Alle intellectuele eigendoms- en andere (eigendoms)rechten op en met betrekking tot de opleidingen, de inhoud ervan en het daar bijhorende materiaal, zoals presentaties, voorstellingen, tekeningen, grafieken, illustraties en andere elementen weergegeven op voormeld materiaal (“het Materiaal”), fysiek, op papier, elektronisch, op E-Learning of op eender welke andere wijze, behoren toe aan de respectievelijke Docent. Voormelde opleidingen, hun inhoud en het Materiaal mogen niet, geheel noch gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen, meegedeeld, doorgegeven of in enige vorm verspreid worden door derden, m.i.v. de Klanten, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Docent of CONFOCUS.

16.2. In geval van inbreuk door de Klanten op voormelde intellectuele eigendoms- en andere (vermogens)rechten van de Docenten en/of op de verplichtingen in hoofde van de Klanten onder artikel 14.1, vrijwaren de Klanten CONFOCUS tegen elke vordering van derden en/of van de Docenten alsook tegen elke veroordeling in hoofde van CONFOCUS in dit verband.

17. Gebruiksvoorwaarden van E-Learning

17.1. De verplichtingen en gebruiksvoorwaarden opgenomen onder artikels 14, 15 en 16 van deze algemene voorwaarden zullen ten allen tijde opnieuw ter beschikking worden gesteld van de websitegebruikers en/of Klanten, zowel op deze website als op E-Learning, waar deze via een link kunnen worden geraadpleegd.

18. Aansprakelijkheid van CONFOCUS

18.1. De aansprakelijkheid van CONFOCUS ten aanzien van de Klanten, uit welke hoofde ook, is beperkt tot hetgeen bepaald in dit artikel.

18.2. CONFOCUS is aansprakelijk t.a.v. de Klanten in geval van schade veroorzaakt door haar zware fout en/of bedrog of dat van het personeel dat onder haar rechtstreekse controle en gezag staat, naar aanleiding van de uitvoering van de Diensten en/of de opleidingen. CONFOCUS is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. CONFOCUS is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van o.m. gevolgschade, gederfde omzet, verkoop of winst, of gemiste besparingen.

18.3. CONFOCUS is niet aansprakelijk voor het optreden en de uitlatingen van de Docenten die de Diensten/opleidingen voor hun rekening nemen, noch voor de kwaliteit, duidelijkheid, vorm, wetenschappelijke onderbouwing en/of eender welk inhoudelijk, vormelijk of ander aspect van de door de Docenten voorbereide opleidingen. De middelenverbintenis van CONFOCUS betreft enkel het hoofdthema van de opleidingen zoals beschreven op de website en/of offerte, doch niet de inhoudelijke uitwerking en voorstelling hiervan door de Docenten.

18.4. Het laattijdig beginnen van een opleiding ten gevolge van de Docent, met een verkorte opleiding als gevolg, kan geen aanleiding geven tot enige (schade)vergoeding of korting lastens CONFOCUS.

18.5. De aansprakelijkheid van CONFOCUS zal in ieder geval beperkt zijn tot maximaal 75% van de Factuur te betalen door de Klant.

19. Ontbinding

19.1. CONFOCUS heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde te ontbinden, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, in de volgende gevallen: (i) indien de Klant een schending begaat van artikels 14, 15 en/of 16,

(ii) onverminderd hetgeen bepaald in vorig lid (i), indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling met een laatste remediëringstermijn van tenminste zeven (7) kalenderdagen, in
gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen (in het bijzonder de betaling van de Facturen);
(iii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement of regeling in het kader van de Wet Continuïteit Ondernemingen van 31 januari 2009 (voor zover van toepassing, overeenkomstig artikel 35 van die Wet) door of van de Klant;

(iv)  bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant;
(v)  indien de zeggenschap over de Klant wijzigt;
(vi)  indien beslag gelegd wordt op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant
of,
(vii) indien de Klant weigert om een voorafgaande betaling te verrichten c.q. andere door CONFOCUS gevraagde zekerheden te stellen, conform artikel 6.9.

19.2. In geval van ontbinding behoudt CONFOCUS zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten alsook voor de werkelijk door CONFOCUS geleden schade. In dat geval worden alle vorderingen van CONFOCUS op de Klant n.a.v. vervallen en/of niet-vervallen Facturen onmiddellijk opeisbaar.

20. Verplichtingen en sancties – proportionaliteit en redelijkheid

20.1. De Klant verklaart dat zijn/haar verplichtingen en de sanctionering ervan opgenomen in deze algemene voorwaarden, in het bijzonder dan onder artikels 6, 8 en 19 dienen ter bescherming van de redelijke belangen van CONFOCUS en dat deze verplichtingen en de bijhorende sanctionering in geval van schending proportioneel zijn m.b.t. het beoogde te beschermen doel. Mochten deze verplichtingen en/of de sanctionering ervan toch in strijd zijn met dwingende bepalingen van het toepasselijke recht, zal de uitwerking ervan worden gematigd tot de maximaal beoogde bescherming binnen de grenzen van dit toepasselijke recht.

21. Verwerking van persoonsgegevens

21.1. Voor informatie over (i) de verwerking van persoonsgegevens door CONFOCUS n.a.v. de opleidingen, Diensten en/of uw bezoek op deze website, zie de privacyverklaring van CONFOCUS op volgende link: Privacybeleid van www.confocus.be (iubenda.com)

22. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

22.1. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht.

22.2. Elke geschil betreffende de geldigheid, uitlegging en uitvoering van deze gebruiksvoorwaarden zal worden vastgelegd aan en beoordeeld door de rechtbanken te Hasselt (België).

Versie 30 juni 2022.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.