Zomerse milieudagen 2019

2 juli 2019 Antwerpen | 28 augustus 2019 Gent | 30 augustus 2019 Hasselt

9 topsprekers
3 locaties
3 thema’s

3 toffe locaties met telkens 3 themazalen, 12 onderwerpen en 9 topsprekers die de meest actuele thema’s behandelen. Dat is het concept van onze nieuwe ‘Zomerse milieudagen’.

Tijdens elk tijdslot kunt u een andere themazaal kiezen of u blijft een volledige dag in één zaal zitten. U kiest en mixt en stelt zo uw eigen opleidingsprogramma samen.

18 uur permanente vorming op 3 dagen

De Zomerse milieudagen zijn er voor iedereen die doorheen het jaar geen tijd heeft om opleidingen te volgen of interesse heeft om zich tijdens de zomer te verdiepen in één van onze drie thema’s.

Met 6 uur permanente vorming per dag haalt u op drie zomerse opleidingsdagen meer dan de helft van de uren voor uw permanente vorming 2019.

Steeds op de hoogte van onze nieuwe opleidingen?

Zaal 1

AFVAL- EN MATERIALENBEHEER

naar het volledige programma

Vanaf 08u15: Registratie met welkomstkoffie

09u00 – 10u30

Afval of grondstof en de regelgeving rond het gebruik van gerecycleerde materialen

2/7: John Wante,OVAM
28/8 en 30/8: Joris De Pauw, Adhemar advocaten

Koffiepauze

11u00 – 12u30

De financiële sturing van het afvalbeleid: de betaling van afvalheffingen en de verplichtingen voor de producenten van materialen

Werner Annaert
SUEZ

Lunch

13u30 – 15u00

Sorteren van afval aan de bron en nascheiding: plichten en mogelijkheden

Werner Annaert
SUEZ

Koffiepauze

15u30 – 17u00

Het correct indelen van gevaarlijk afval door de ontdoener conform de ADR-regels

Willy Van Praet
Safety consultant | Veiligheids- en preventieadviseur

Zaal 2

BODEM EN SANERINGEN

naar het volledige programma

Vanaf 08u15: Registratie met welkomstkoffie

09u00 – 10u30

Huidige stand van zaken van de bodem(regelgeving): bodemdecreet, procedures…

Johan Ceenaeme
OVAM

Koffiepauze

11u00 – 12u30

Overzicht van de wijzigingen van VLAREBO die van kracht zijn sinds 01/04/2019 | 2036doelstelling: activeringsbeleid en instrumenten op maat van de verschillende doelgroepen

Johan Ceenaeme & Nathalie Van Trier
OVAM

Lunch

13u30 – 15u00

De vernieuwe regeling grondverzet sinds 1 april

Erna Vande Voorde
Grondbank

Koffiepauze

15u30 – 17u00

Bodemsaneringstechnieken en de keuze van de beste techniek voor uw terrein: grondreinigingstechnieken ex situ

Wouter Vermin
Bioterra

Vanaf 08u15: Registratie met welkomstkoffie

09u00 – 10u30

Algemene exploitatievoorwaarden voor industriële activiteiten

Oscar Moonen
Professional Consulting

Koffiepauze

11u00 – 12u30

Veel voorkomende voorwaarden voor metaalverwerkende bedrijven

Oscar Moonen
Professional Consulting

Lunch

13u30 – 15u00

Verplichtingen met betrekking tot industriële emissies water

Oscar Moonen
Professional Consulting

Koffiepauze

15u30 – 17u00

Verplichtingen met betrekking tot industriële emissies lucht

Oscar Moonen
Professional Consulting

Praktisch

Wanneer?

 • Dinsdag 02 juli 2019 in Antwerpen
 • Woensdag 28 augustus 2019 in Gent
 • Vrijdag 30 augustus 2019 in Hasselt

De opleidingen starten om 09u00. De koffie staat klaar vanaf 08u15.

Locaties & parking

 • Hogeschool PXL (Gebouw D), Elfde-Liniestraat 23a, 3500 Hasselt (meer info)
 • Holiday Inn EXPO, Maaltekouter 3, 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent) (meer info)
 • Bluepoint Antwerpen (ALM Berchem), Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem (Antwerpen) (meer info)

Elke locatie heeft een ruime parking.

Wat kost het?

 • 400 euro (excl. btw) per dag
 • 200 euro (excl. btw) per halve dag

Inbegrepen: seminarie, geprinte syllabus, lunchbuffet, twee koffiepauzes en aanwezigheidsattest.

40% korting via de KMO-portefeuille

Confocus is een door het Agentschap Innoveren en Ondernemen erkende opleidingsverstrekker. Ontvang 40% subsidie via de KMO-portefeuille. (DV.O106917)

Erkenningen

 • Milieucoördinatoren: Erkend voor 3 uur pemanente vorming per halve dag
 • Alimento: Confocus is een door ALIMENTO gecertificeerde opleidingsverstrekker. Bedienden uit het PC220 en arbeiders uit het PC118 maken aanspraak op een financiële tussenkomst van het sectorfonds. Meer info via www.alimento.be
 • Bodemsaneringsdeskundigen: De themzaal “bodem en saneringen” komt voor 6,5 uur in aanmerking als bijscholing voor bodemsaneringsdeskundigen zoals vermeld in VLAREL art. 53/3 §1 9° – met het aanwezigheidsattest dat u van Confocus ontvangt, kunt u zelf uw uren opleiding inbrengen bij OVAM.

Programma

ZAAL 1: Afval- en materialenbeheer

Afval of grondstof en de regelgeving rond het gebruik van gerecycleerde materialen

Wanneer is een reststroom die vrijkomt in je bedrijf te beschouwen als afval? En wanneer kan je het afvoeren als grondstof voor een ander bedrijf? Hoe kan je gerecycleerde materialen veilig inzetten? Wat zeggen de Vlaamse en federale wetgeving hierover? We leggen de basisprincipes uit van hoe wetgeving het onderscheid maakt tussen afval en grondstof. We illustreren dit met een aantal praktische toepassingen.

Spreker
2/7: John Wante, OVAM
28/8 en 30/8: Joris De Pauw, Adhemar advocaten

De financiële sturing van het afvalbeleid: de betaling van afvalheffingen en de verplichtingen voor de producenten van materialen

Belangrijke stimulansen in het afvalbeleid zijn de financiële prikkels die overheden opleggen aan bedrijven om hun producten circulair te maken of op een betere manier het afval te laten verwerken. Instrumenten zoals afvalheffingen en uitgebreide producentenverantwoordelijkheden spelen daarbij een belangrijke rol. Maar welke precies en hoe zullen deze instrumenten in de toekomst gaan evolueren?

Spreker
Werner Annaert, SUEZ

Sorteren van afval aan de bron en nascheiding: plichten en mogelijkheden

Onze overheden kiezen resoluut voor het scheiden van afval aan de bron. Maar hoe pak je zoiets aan en is het wel mogelijk om al het afval goed te scheiden? En dit voor meer dan 20 afvalstromen?  Wat zijn daarbij hulpmiddelen en welke plichten heeft iedereen exact? En wat dan met nasortering, gaat dat in de toekomst niet belangrijker worden? 

Spreker
Werner Annaert, SUEZ

Het correct indelen van gevaarlijk afval door de ontdoener conform de ADR-regels

 • Algemene principes waarop het ADR steunt om gevaarlijke goederen (incl. afval) in te delen in classificatiecodes, klassen, verpakkingsgroepen, collectieve rubrieken, individuele rubrieken en UN-nummers en bijzondere bepalingen
 • Criteria om gevaarlijke goederen in een klasse onder te brengen
 • Rekenregels om mengsels van gevaarlijke goederen (incl. afval) onder te brengen in een officiële vervoersbenaming en UN-nummer

Spreker
Willy Van Praet, Safety consultant | Veiligheids- en preventieadviseur

Joris De Pauw
Adhemar advocaten

Willy Van Praet
Safety consultant | Veiligheids- en preventieadviseur

ZAAL 2: Bodem en saneringen

Huidige stand van zaken van de bodem(regelgeving): bodemdecreet, procedures… 

De bodemregelgeving werd in het voorbije jaar enkele malen gewijzigd. Een belangrijke aanpassing van het Bodemdecreet werd vorig jaar van kracht. Op 1 april 2019 volgde een wijziging van het VLAREBO. Daarenboven werden op diezelfde datum van 1 april nieuwe principes ingevoerd in de standaardprocedures. De actuele toestand met bijzondere aandacht voor de recente wijzigingen komt aan bod in deze toelichting.

Spreker
Johan Ceenaeme, OVAM

Overzicht van alle wijzigingen van het Vlarebo die van kracht zijn vanaf 01/04/2019 | 2036doelstelling: activeringsbeleid en instrumenten op maat van de verschillende doelgroepen 

Door de wijziging van het VLAREBO zijn sinds 1 april nieuwe bepalingen van toepassing voor de cofinanciering, de geldigheid van het bodemonderzoek, de onafhankelijkheid van de bodemsaneringsdeskundige en de voorwaarden voor het bepalen van de (beste) saneringstechniek. In de toelichting worden de gevolgen van die aanpassingen overlopen. Bij de wijziging van de subsidie (cofinanciering) wordt dit geïllustreerd aan de hand van een concreet geval van herontwikkeling van een verontreinigd terrein.

De basisdoelstelling van het Vlaams bodembeleid is om tegen 2036 voor alle historische bodemverontreinigingen minstens de sanering op te starten. Een aangehouden versnelling wordt voorzien om tegen 2028 alle oriënterende bodemonderzoeken uit te voeren, dit via een pro-actieve opvolging van de onderzoeksplichten via wettelijk vastgelegde tussentijdse mijlpalen. De activering van de onderzoeks- en saneringsplicht gebeurt doelgroepgericht. Naast de projectaanpak en de verschillende beleidsinstrumenten, komen in deze toelichting het maatschappelijk belang, de prioriteiten en de eerste resultaten aan bod.  

Sprekers
Johan Ceenaeme, OVAM
Nathalie Van Trier, projectcoördinator 2036 OVAM

De vernieuwe regeling grondverzet sinds1 april

Grondbank geeft een overzicht van de grondverzetsregeling zoals van toepassing sinds 1 april 2019 met de nadruk op concrete invulling in de praktijk, en de raakvlakken met andere wetgeving (sanering, afvalstoffen, milieuvergunningen).

Spreker
Erna Vande Voorde, Grondbank

Bodemsaneringstechnieken en de keuze van de beste techniek voor uw terrein: grondreinigingstechnieken ex situ

Bodemsanering, een erg ruim begrip waar veel meer bij komt kijken dan het woord vertelt. Er zijn zoveel technieken, maar allemaal hebben ze hun voor- en nadelen en zijn ze afhankelijk van het project en de omstandigheden zowel boven als onder de oppervlakte.

Zonder te diep in detail te gaan van de voorhanden zijnde technieken, wordt een algemeen beeld geschept van de mogelijkheden gekoppeld aan voor- en nadelen, deels toegelicht door praktijkvoorbeelden. Daar klassieke ontgraving nog steeds erg populair is en ook zal blijven, wordt verder ingegaan op de verwerkingsmogelijkheden van de verontreinigde materialen op een grondreinigingscentrum. Grondreinigingscentra zijn ook veel meer dan wat men zich hierbij algemeen voorstelt en daarom zal ook een toelichting gegeven worden bij de missie van dergelijke bedrijven en hun rol in de circulaire gedachtegang en verwezenlijking.

Een bundeling dus van begrippen die samen een duidelijker beeld scheppen van hoe men bij een bodemsanering gericht naar een beoogd resultaat kan werken.

Spreker
Wouter Vermin, Bioterra

ZAAL 3: VLAREM

Algemene exploitatievoorwaarden voor industriële activiteiten

Binnen de milieuhygiënewetgeving zijn heel wat algemene bepalingen opgenomen die voor ingedeelde inrichtingen van toepassingen zijn zoals meet- en registratieverplichtingen, beheer van afvalstoffen of bedrijfsinterne milieuzorg. Het niet naleven van deze algemene bepalingen om hinder en verontreinigingen te voorkomen, dienen ook vaak als basis voor een aanmaning of proces verbaal na een inspectiebezoek. In deze sessie zullen een aantal belangrijkrijke bepalingen voor bedrijven worden toegelicht.

Spreker
Oscar Moonen, Professional Consulting

Veel voorkomende voorwaarden voor metaalverwerkenden bedrijven

Metaalbewerkingen komen in vele vormen voor van het thermisch snijden met behulp van gassen, verspannende bewerkingen tot en het met het coaten na het stralen. Bij al deze bewerkingen zijn er specifieke milieuvoorwaarden van toepassingen waarvan de belangrijkste overlopen zullen worden. Ook de komende wijzigingen voorzien in de “Vlaremtreinen” voor metaalbewerkende bedrijven zullen worden toegelicht.

Spreker
Oscar Moonen, Professional Consulting

Verplichtingen met betrekking tot industriële emissies water

Industriële bedrijven veroorzaken specifieke verontreiningen in hun lozingen. Naast sectorale lozingsnormen worden er vaak ook bedrijfseigen lozingsparameters opgelegd en kan ook een zelfcontrole programma van toepassing zijn. Bovendien zal worden stilgestaan bij de steeds belangrijker wordende impact van heffingen zowel naar gebruik van grondwater als lozing van afvalwater.

Spreker
Oscar Moonen, Professional Consulting

Verplichtingen met betrekking tot industriële emissies lucht

Luchtemissies winnen steeds meer aan belang – denken wij maar aan fijn stof. Specifieke emissies van industriële processen worden steeds vaker en strenger gereguleerd. Tijdens deze sessie gaan we onder andere in op nieuwe BBT-studies en enkele nieuwe Europese reglementeringen. Daarnaast zullen ook enkele specifieke emissievereisten van speciefieke sectoraal ingedeelde installaties en stookinstallaties worden toegelicht.

Spreker
Oscar Moonen, Professional Consulting

Oscar Moonen
Professional-Consulting

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.